1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej jako: „Polityka prywatności”) ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym zdrowienatury.com udostępnianym przez MARIOLA ELŻBIETA BEDNARZ-BUGAŃSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariola Bednarz-Bugańska ZDROWIE NATURY, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5130092598 , nr REGON 120260254, ul. Krakowskie Przedmieście 428, 32-087 Trojanowice.
  2. Polityka prywatności jest publikowana pod adresem strony internetowej: https://zdrowienatury.com/polityka-prywatnosci/?preview=true.
  3. Użyte w Polityce prywatności pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu zdrowienatury.com udostępnionym pod adresem strony internetowej: https://zdrowienatury.com/regulamin-sklepu/
  4. Dane osobowe lub Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 2. Administrator Danych Osobowych
  1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników (dalej jako: „Administrator”), przetwarzanych w ramach Serwisu, jest Usługodawca, tj. MARIOLA ELŻBIETA BEDNARZ-BUGAŃSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariola Bednarz-Bugańska ZDROWIE NATURY, NIP 5130092598 , nr REGON 120260254, ul. Krakowskie Przedmieście 428, 32-087 Trojanowice.
  2. Z Administratorem można się skontaktować:
   1. pod adresem poczty elektronicznej: zdrowienatury@gmail.com;
   2. pod adresem wskazanym w pkt 2.1 powyżej.
  3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej jako: „RODO”).
 3. Zakres, cele, okresy i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych 
  1. Usługodawca przetwarza w ramach Serwisu Dane osobowe Użytkowników, które zostały wyszczególnione w pkt 7 na końcu.
  2. Podczas korzystania z Serwisu mogą być gromadzone dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego Użytkownika, nazwa domeny, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki i systemu operacyjnego, czas dostępu, zawartość plików cookies, etc.
  3. Dane osobowe są pozyskiwane przez Usługodawcę bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą – w zakresie Danych Użytkowników.
  4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych;
   2. art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – są przetwarzane przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami (terminy przedawnienia roszczeń regulują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa);
   3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – są przetwarzane tak długo, jak długo istnieje interes prawny Usługodawcy.
  5. Podanie Danych osobowych Użytkowników na potrzeby korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest dobrowolne. Brak podania Danych może jednak uniemożliwić prawidłowe korzystania z tych Usług.
  6. Administrator nie podejmuje na podstawie Danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Prawa osób, których Dane dotyczą
  1. Osobom, których Dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:
   1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO); cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
   2. prawo dostępu do Danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
   3. prawo żądania sprostowania Danych osobowych (art. 16 RODO);
   4. prawo do usunięcia (w określonych sytuacjach) Danych osobowych (art. 17 RODO);
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych (art. 18 RODO);
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 21 RODO).
  1. W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane w ramach świadczonej Usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, osobie, której Dane osobowe dotyczą, przysługuje ponadto prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Usługodawcy tych Danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której Dane osobowe dotyczą, może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 
  2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
  3. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).
 5. Odbiorcy Danych osobowych
  1. Usługodawca może przekazywać Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu:
   1. podmiotom przetwarzającym Dane na zlecenie Usługodawcy (procesorom), w tym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi prawne, księgowe, serwisowe, informatyczne, rozwojowe i wsparcia w zakresie Serwisu;
   2. na żądanie organów publicznych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Usługodawca przekazuje Dane jedynie w niezbędnym zakresie. 
  3. Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pliki cookies
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników. 
  2. Pliki cookies wykorzystywane są m. in. w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  3. Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki cookies sesyjne mają charakter tymczasowy i pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze strony lub wyłączenia programu przeglądania stron internetowych. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
  4. Serwis korzysta z plików cookies tworzonych przez osoby trzecie (tj. w zakresie usług, z których korzysta Usługodawca):
   1. Google – Usługodawca wykorzystuje w Serwisie narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca wykorzystuje je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe Serwisu. Dane z tych plików wykorzystywane są również do optymalizacji i rozwoju Serwisu. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics można znaleźć na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies;
   2. Facebook – więcej informacji o zasadach plików cookies można znaleźć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/;
   3. Instagram – więcej informacji o zasadach plików cookies można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370;
   4. YouTube – więcej informacji o zasadach plików cookies można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl;
   5. Vimeo – więcej informacji o zasadach plików cookies można znaleźć na stronie: https://vimeo.com/cookie_policy.
  5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat:
   1. przeglądarka Internet Explorer;
   2. przeglądarka Microsoft EDGE;
   3. przeglądarka Mozilla Firefox;
   4. przeglądarka Chrome;
   5. przeglądarka Safari;
   6. przeglądarka Opera.
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
 7. Przetwarzane Dane
Cel przetwarzania DanychZakres DanychPodstawa prawna przetwarzania Danych
Rejestracja Konta oraz świadczenie Usług na rzecz Użytkownika – imię i nazwisko – adres e-mail  – numer telefonu – numer IPart. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem Umowy)
Prowadzenie postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług– imię i nazwisko – dane kontaktoweart. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
Obsługa zapytań Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego wbudowanego w Serwisie – imię i nazwisko – adres e-mail – numer telefonu – dane zawarte w formularzu kontaktowym – numer IPart. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Użytkownik) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, tj. do udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego wbudowanego w Serwisie)
Realizowanie celów marketingowych – imię i nazwisko – adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej)